Apave có nhiều sự công nhận bên ngoài (công nhận, công nhận, chứng nhận và bằng cấp), đảm bảo chất lượng và hệ thống kỹ thuật của chúng tôi và chứng minh năng lực, bí quyết và tính độc lập của chúng tôi. Phạm vi và trang web công nhận Cofrac có sẵn trên www.cofrac.fr, khách hàng của Apave không được phép sử dụng nhãn hiệu Cofrac liên quan đến việc công nhận của chúng tôi.
""