""

Giá trị của chúng tôi

Giá trị

của chúng tôi

LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG

« Hãy lắng nghe tôi, trả lời tôi, làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn», đó là những mong đợi của khách hàng. 14 000 nhân viên của Tập đoàn làm việc mỗi ngày để đáp ứng điều đó một cách hiệu quả.

 

ĐỘC LẬP

Hoạt động như một bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch đối với khách hàng và những tác nhân kinh tế (nhà cung cấp, nhà sản xuất, v.v...). Các phương pháp tiếp cận xuyên suốt được xây dựng cùng với khách hàng cho phép chúng tôi tăng giá trị được mang đến.

 

CHUYÊN NGHIÊP

Chính bằng kiến thức về công việc, sự đòi hỏi về chất lượng và tính minh bạch sẽ giúp khách hàng có được niềm tin và sự trung thành của chúng tôi.

 

LIÊM CHÍNH & TÔN TRỌNG

Toàn bộ nhân viên của chúng tôi làm việc hàng ngày với tính cách liêm chính tuân theo các điều lệ đạo đức được đặt ra bởi Tập đoàn và với lòng tốt và tính tập thể.